Pengertian pengetahuan

Pengetahuan adalah sesuatu yang kita ada kepada kita kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. selain pengalaman,kita juga menjadi tahu karna kita di beri tahu orang lain. Pengetahuan juga di dapatkan dari tradisi (Prasetyo, 2007).

Pengetahuan adalah menyangkut ingatan ide, benda atau fenomena.Orang yang mempunyai pengetahuan menyimpan ide, fenomena tersebut dan lain–lain dalam ingatannya dan sanggup  menggunakanya sewaktu-waktu bila di perlukan (Lapau, 2013).

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.pengindraan melalui panca indra penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba (Notoatmodjo, 2008).

Pengetahuan (knowledge) adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang di lakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (hidayat, 2008).